Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-06-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i audiodeskrypcji
  • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków.
  • Pewne zdjęcia/grafiki zawierają nieadekwatne tytuły alternatywne
  • Dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • Pojawią się błędy w semantyce html.

Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt sekretariat@lo8.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48817440623. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Główne wejście do budynku szkoły znajduje się od ulicy Słowiczej, prowadzą do niego schody, dodatkowo są też 3 wyjścia ewakuacyjne. Budynek szkoły posiada pochylnię dla osób niepełnosprawnych zlokalizowaną przy głównym wejściu zapewniającą dostęp do pomieszczeń w których prowadzona jest obsługa administracyjna. Sekretariat szkoły znajduje się na parterze po prawej stronie wejścia głównego. Szkoła nie posiada wind i toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biurko osób dyżurujących znajduje się po lewej stronie przy głównym wejściu do szkoły. Przy wejściu zlokalizowany jest dzwonek umożliwiający przywołanie obsługi. Wjazd na parking jest od ulicy Słowiczej. Szkoła nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma usługi tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W szkole nie ma systemu wspomagania słuchu umożliwiającego osobie niedosłyszącej odbiór dźwięku (pętli indukcyjnej).