Wizja i misja

Wizja szkoły:
Jesteśmy szkołą, która:

 • opiera swoje działania na takich wartościach jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, tradycja i patriotyzm,
 • stwarza warunki do indywidualnego rozwoju osobowego każdego ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym,
 • zachęca go do poszukiwań w szeroko pojętej kulturze,
 • buduje w naszych uczniach poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru szkoły,
 • szczyci się zespołem nauczycieli pracujących z pasją i entuzjazmem.

Misja:

Jesteśmy szkołą:

 • tolerancyjną, promującą ogólnoludzki system wartości,
 • z wysoko wykwalifikowaną kadrą, która ciągle podnosi swoje umiejętności,
 • pomagającą uczniom w pełnym rozwoju umiejętności, zdolności, predyspozycji i talentów
 • wspierającą młodego człowieka na drodze zdobywania wiedzy i umiejętności, które pozwolą sprostać wyzwaniom dorosłego życia,
 • bezpieczną, promującą zdrowy styl życia
 • dążącą do wyeliminowania drugoroczności,
 • realizującą w praktyce tezę, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie,
 • umożliwiającą rozwijanie pasji i zainteresowań

Czynniki warunkujące rozwój szkoły

Co nas wyróżnia:

 1. Nauka języków odbywa się w grupach międzyklasowych
 2. Lokalizacja wśród zieleni, z dala od miejskiego zgiełku
 3. Nauka jednozmianowa
 4. 90 lat tradycji i doświadczenia
 5. Wysoka zdawalność matur
 6. Bogate życie kulturalne
 7. Efektywnie działający samorząd szkolny

Mocne strony:

 1. Dobrze wykształcona kadra
 2. Zaangażowani nauczyciele w działania dydaktyczne i wychowawcze
 3. Konsekwentne tworzenie tradycji i obrzędowości szkoły
 4. Wysokie poczucie bezpieczeństwa uczniów
 5. Przyjazna atmosfera w szkole
 6. Czyste i estetyczne pomieszczenia
 7. Dziennik elektroniczny, elementy e-lerningu,
 8. Szeroko pojmowana i skuteczna działalność profilaktyczna
 9. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 10. Liczne imprezy kulturalne: szkolne i klasowe, zróżnicowane i ciekawe wycieczki dydaktyczne

Słabe strony:

 1. Peryferyjne położenie szkoły
 2. Mimo uzupełniania braków odczuwamy ciągle niedostateczną ilość sprzętu elektronicznego
 3. Przestarzała baza do uprawiania sportu

Szanse:

 1. Pozytywne opinie o szkole w środowisku lokalnym
 2. Współpraca z uczelniami wyższymi: UMCS, WSPiA, KUL, WSEiI, MSZ, SPPSS

Zagrożenia:

 1. Konkurencja innych szkół
 2. Niż demograficzny
 3. Niedostateczne środki finansowe na realizację zadań i marzeń

Możliwości rozwoju szkoły:
Przeprowadzona analiza SWOT pozwala na scharakteryzowanie sytuacji wewnętrznej szkoły, określenie jej mocnych i słabych stron oraz opisanie otoczenia, wskazanie jakie tkwią w nim szanse a jakie zagrożenia. W planie rozwoju szkoły opieramy się głównie na jej mocnych stronach , będących efektem działań wielu osób: dyrektora, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów. Nie zapominamy o słabych stronach, które ciągle są eliminowane lub minimalizowane. Określamy najważniejsze cele, które zostaną osiągnięte w wyniku realizowania poniższych zadań. Przy opracowaniu założeń strategii pracy szkoły uwzględniamy kierunki polityki oświatowej państwa sprecyzowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Mając świadomość, że słabe strony utrudniają rozwój szkoły a mocne stymulują, planujemy poniższe obszary działań.

Kierunki działania i rozwoju szkoły:

 1. Podnoszenie jakości procesu kształcenia
 2. Wychowanie młodzieży w duchu tolerancji, otwartości i poszanowania praw człowieka
 3. Dbanie o wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia
 4. Zdobycie znaczącej pozycji w rankingu szkół ponadgimnazjalnych
 5. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ucznia na terenie placówki
 6. Kontynuowanie wyjątkowej oferty językowej
 7. Reagowanie na zmiany potrzeb edukacyjnych społeczeństwa Lublina- modyfikowanie rozszerzeń i przedmiotów uzupełniających w proponowanych na następne lata szkolne klasach
 8. Wdrażanie innowacyjnych propozycji rodziców i angażowanie ich w życie szkoły
 9. Umożliwienie uczniom podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 10. Udział w projektach unijnych, edukacyjnych, współpraca z fundacjami i organizacjami o różnym zasięgu ( lokalnym i międzynarodowym)
 11. Promocja szkoły
 12. Docieranie do osób zainteresowanych poprzez aktualną i przejrzystą stronę internetową
 13. Poszerzenie bazy szkoły o zmodernizowane boiska zewnętrzne, salę ćwiczeń korekcyjnych, siłownię, rozwój bazy materialnej
 14. Aktywizowanie uczniów do pracy w wolontariacie

Uważamy, że współczesna „Ósemka” powinna być szkołą z twarzą tzn. rozpoznawalną i odrębną od innych, wyznaczającą sobie szczegółowe cele, które jak najlepiej realizuje. Cele muszą być jasno zadeklarowane i ogłoszone aby szkołę wybrali uczniowie, których osobiste preferencje są z takimi właśnie celami zgodne, aby trafili do placówki gdzie ich możliwości i motywacje będą najlepiej wykorzystane a aspiracje mogły się spełnić. Deklaracja szczegółowych celów zawarta jest w misji oraz wizji szkoły.

Będziemy dbać o to, aby w szkole panował klimat rzetelnej pracy, bezpieczeństwa i życzliwości, aby relacje oparte były na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu.

W naszej wizji szkoły nauczyciele są sprawiedliwi i konsekwentni, cieszą się autorytetem u młodzieży i rodziców, życzliwym podejściem budzą ich zaufanie, wspierają uczniów w ich rozwoju, rozwijają zainteresowania, pomagają w rozwiązywaniu problemów; są kompetentni, podnoszą swoje umiejętności.

Zadbamy o to, aby w VIII Liceum Ogólnokształcącym priorytetowymi obszarami działalności były:

 • Dbałość o ustawiczne podnoszenie poziomu kształcenia

Celem pracy VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej zgodnie ze statutem szkoły jest realizowanie zadań  określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Do zadań tych w szczególności należą: umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, stworzenie warunków do uzyskania jak najwyższego procentowego wyniku z egzaminu maturalnego, który da możliwość dalszego kształcenia na studiach wyższych lub podjęcia pracy, w której wymagane jest średnie wykształcenie.

 • Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły

Aby poprawić bezpieczeństwo w szkole należy kontynuować realizację programu poprawy bezpieczeństwa, programu który promuje kulturę na co dzień oraz zapobiega przemocy i agresji. W tym celu należy stale diagnozować problemy i trudności, ściśle współpracować z rodziną ucznia, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami spoza szkoły. Należy szkolić nauczycieli, aby potrafili wcześnie reagować na zagrożenia. Bardzo ważna jest edukacja społecznoprawna uczniów, rodziców i nauczycieli. Nad zwiększonym poczuciem bezpieczeństwa w dalszym ciągu czuwać będzie stały monitoring 17 zainstalowanych kamer, stałe dyżury pracowników, identyfikatory elektroniczne przy wejściu do budynku szkoły.

 • Wychowanie młodzieży w duchu tolerancji, otwartości i poszanowania praw człowieka

Zadaniem szkoły jest też sprawowanie opieki nad uczniami, dbanie o ich wszechstronny rozwój osobowości, który uwzględnia indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje psychofizyczne. Ważnym zadaniem szkoły jest wychowanie uczniów na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, którzy stosują zasady tolerancji, przestrzegają norm współżycia społecznego, są przygotowani do pełnienia różnych ról i funkcji w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym.

 • Promowanie szkoły i jej integracja ze środowiskiem lokalnym

Aby wzmocnić pozycję szkoły w środowisku należy zwiększyć skuteczność jej promocji. Będziemy wspierać działania zespołu d.s. promocji szkoły. Celowe jest włączenie większej liczby osób, powierzenie im konkretnych zadań do cyklicznej realizacji zgodnie z programem promocji. Należy szukać kontaktu z mediami lokalnymi, informować radio, tv, prasę o uroczystościach w szkole i zapraszać na nie. Takich cyklicznych uroczystości w Ósemce jest dużo. Na bardzo wysokim poziomie jest prowadzona już od dwudziestu kilku lat „Wiosna Teatralna” w pierwszy dzień wiosny. Pokazanie jej szerszej publiczności byłoby tylko z korzyścią dla środowiska, a także doskonałą promocją szkoły. Aby uzyskać pozytywny obraz szkoły w środowisku należy otworzyć placówkę na potrzeby lokalne. Będziemy to realizować poprzez organizowanie imprez kulturalnych dla środowiska i poprzez udział w miejskich imprezach kulturalnych i sportowych, w akcjach charytatywnych i wolontariacie.

Przedstawione cele muszą realizować cała społeczność szkolna, aby działania były skuteczne. Wizerunek szkoły zależy od nauczycieli, którzy powinni nieustannie dbać o rozwój indywidualny ucznia, nieustannie poddawać swoją wiedzę aktualizacji i przygotowywać się do wprowadzania zmian zgodnych z obowiązującą reformą szkolnictwa. Liceum przy ul.Słowiczej kieruje swoją ofertę edukacyjną do wszystkich absolwentów gimnazjum. Prowadzimy żmudną i często niezauważalną przez obserwatora zewnętrznego walkę z wykluczeniem społecznym. Dzieci, które do nas przychodzą, mają często dosyć niską samoocenę, niski poziom aspiracji, na wejściu zakładają, że są gorsze. My to zmieniamy. Pozwalamy młodym ludziom uwierzyć w siebie. Inspirujemy do tego, by pokonał własne ograniczenia i sięgał po najwyższe cele.