Stypendia i zasiłki

STYPENDIA SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w rodzinie którego dochód na osobę

nie przekracza kwoty 600 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej

1 z poniżej wymienionych okoliczności :

· bezrobocia,

· niepełnosprawności,

· ciężkiej lub długotrwałej choroby,

· wielodzietności,

· braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

· alkoholizmu lub narkomanii,

· rodziny niepełnej,

· zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze

i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi,

których nie można było przewidzieć).

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj.

stypendia szkolne powinny być składane przez wnioskodawców w

nieprzekraczalnym do dnia 15 września br.

https://stypendia.edu.lublin.eu

Wnioski proszę składać u pedagoga p. 27a