Regulamin rekrutacji

Rekrutacja do publicznych szkół województwa lubelskiego
na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna: 

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz.996z późn. zm.) oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.60 z późn. zm.) 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1737) 

Postępowanie rekrutacyjne

Rekrutacja do klas pierwszych VIII LO będzie odbywała się poprzez stronę elektronicznego naboru. 

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

Kandydaci ze szkół podstawowych objętych e-rekrutacją wypełniają niezbędną dokumentacje korzystając z pomocy swoich szkół. Kandydaci ze szkół nieobjętych e-rekrutacją sami zakładają konto i uzupełniają dane. Pamiętaj, że możesz wybrać najwyżej trzy szkoły, a w nich dowolną ilość klas. Ważne jest, w jakiej kolejności zaznaczasz szkoły i poszczególne klasy. Najpierw zaznacz te, do których najbardziej chcesz się dostać. 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 20 maja 2024r.
do 21 czerwca 2024r.
 
 
 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (dla kandydatów ze szkół podstawowych nieobjętych rekrutacją elektroniczną), które   Możliwość zmiany preferencji, szkół lub złożenie nowego wniosku.   należy złożyć  od 28 czerwca 2024r.
do 5 lipca 2024r. (15.00)
Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanychogłoszone zostaną 
15 lipca 2024r. (14.00)
  
W przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowejw terminie 
od 15 lipca 2024r.
do 18 lipca 2024r. (12.00)
  
Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętychogłoszone będą 
19 lipca 2024 r. (12.00)   
  

Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe). 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych  w tabeli https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=13156 

Dokumenty dostarczane do szkoły:

Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału VIII LO potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie: 

  1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
  2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
  3. 3 zdjęć podpisanych na odwrocie, 
  4. karty zdrowia, 
  5. kandydaci proszeni są także o wypełnienie ankiety wewnątrzszkolnej dotyczącej m.in. wyboru przez kandydata drugiego języka obcego