Pedagog i psycholog

PEDAGOG SZKOLNY s.27A
mgr Małgorzata Giszczak

Godziny pracy
PONIEDZIAŁEK 8.15 – 13.00
WTOREK 9.00 – 13.30
ŚRODA 9.30 – 13.00
CZWARTEK 9.00 – 13.15
PIĄTEK 8.15 – 12.30

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno – wychowawczej prowadzonej w szkole. Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin, Monar).

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

  1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.
  2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych, profilaktycznych i prozdrowotnych.
  4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.
  5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
  6. Doradztwo zawodowe.

Serdecznie zapraszam do kontaktów ze mną, jeśli istnieje taka potrzeba. Mój gabinet: I piętro, pokój 27A. Kontakt: telefon szkolny, poprzez wychowawcę lub innego nauczyciela, poprzez e-dziennik, a obecnie także zdalnie poprzez Microsoft Teams.

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY  VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  im. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W LUBLINIE ROK SZKOLNY 2023-2024link do dok. pdf

—————————————————————————————

PSYCHOLOG SZKOLNY
mgr Beata Gałan
Jestem absolwentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, podyplomowo Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, posiadam certyfikat terapeuty uzależnień.
W szkole prowadzę zajęcia integracyjne, profilaktyczne, służę indywidualną pomocą terapeutyczną uczniom w przezwyciężaniu trudności, budowaniu mocnych stron, wzmacnianiu potencjału rozwojowego.

Godziny pracy (z możliwościami zmiany dostosowanej do potrzeb uczniów)
PONIEDZIAŁEK 12.00 – 16.00
ŚRODA 12.00 – 15.00
CZWARTEK 8.00 – 12.00
PIĄTEK 12.00 – 15.00

———————————————————————————————-

PEDAGOG SPECJALNY
mgr Paulina Szalast

Pracuje z osobami z niepełnosprawnościami, w tym z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizuje procesy rewalidacji, prowadzi zajęcia specjalistyczne, wykonuje zadania z zakresu udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu. Wspomaga też w rozpoznawaniu barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia w szkole.

Godziny pracy
PONIEDZIAŁEK 8.15 – 10.15
WTOREK 12.00 – 16.45
ŚRODA 14.40 – 17.00
PIĄTEK 12.00 – 16.00